Manuel Neuer i vaterpolist Nikša Dobud / Foto: Fenix (Preslik Instagram)

HRVATSKI SVJETSKI KONGRES: Sramotne optužbe protiv Manuela Neuera, Lijepa li si je domoljubna a ne militaristička pjesma

Pod nazivom “Sramotne optužbe tiskovnih agencija protiv Manuela Neuera” Hrvatski svjetski kongres (HSK) oglasio se priopćenjem u kojem kritizira pisanje švicarskih i francuskih medija koje su prenijele optužbe europskih tiskovnih agencija protiv Manuela Neuera. Priopćenje  na francuskom jeziku upućeno je svim švicarskim i francuskim medijima koji su o tomem pisali (24heures.ch, …) kao i svim važnijim medijima u tim zemljama. Za čitatelje portala Fenix-magazin.de priopćenje HSK prenosimo u cijelosti na hrvatskom i francuskom jeziku.

 

Priopćenje, koje potpisuje predsjednik Hrvatskog svjetskog kongresa Vinko Sabljo, prenosimo u cijelosti: 

 Pojedine švicarske i francuske novine prenijele su sramotne optužbe europskih tiskovnih agencija protiv Manuela Neuera koji je snimljen kako pjeva hrvatsku pjesmu „Lijepa li si“. Njemački nogometaš nalazio se na odmoru s prijateljima u Hrvatskoj kad je snimljen video. Golman, svjetski prvak, optužen je za skandiranje fašističkih strofa, do te mjere da je jedan švicarski list objavio članak pod naslovom „Pogrešna nota Manuela Neuera u Hrvatskoj, on pjeva fašističku pjesmu“.

Novinske agencije vjerojatno su pokupile informacije kolega koji se zbog političkih ciljeva zadnjih desetak godina nisu ustručavali manipulirati spomenutom pjesmom. Njihov je cilj širenje slike u svijetu Hrvatske kao „fašističke“ i „retrogradne“, iako je istina suprotna od tih optužbi. Europske novine trebale bi provjeriti svoje izvore kako se ne bi našle u situaciji njemačkog lista Bild koji se ispričao nakon prevođenja i razumijevanja teksta pjesme „Lijepa li si“.

Domoljubna pjesma

Domoljubna pjesma samo govori o ljepoti jadranske obale, Velebita i prirodnom bogatstvu Slavonije. Nju se pjeva u svim prilikama, posebno na športskim događajima, a koriste ga sve hrvatske javne osobe. Tako je bilo i u srpnju 2018. godine, kada je nogometaše u Zagrebu dočekalo više od 500.000 navijača koji su proslavili uspjeh nacionalne reprezentacije.

Prema spomenutom članku u švicarskim novinama, objavljenom 13. srpnja 2020. godine, u „ovoj pjesmi pjevač navodi različite hrvatske regije i aludira na ‘Herceg-Bosnu’, efemernu hrvatsku Republiku Bosnu, koja nikada nije prepoznata na međunarodnoj sceni i koja je ukinuta nakon potpisivanja Daytonskog sporazuma 1995. godine”. Dijelovi ovog članka su netočni i uvredljivi.

Prije svega, treba napomenuti da je Herceg-Bosna tradicionalno i pjesničko ime koje se koristilo za naziv Bosna i Hercegovina. Taj pojam su u povijesti također koristili Bošnjaci (Muslimani) Srbi (pravoslavci). U prosincu 1943. godine, Skender Kulenović, bošnjački pisac i antifašistički partizan, objavio je u jednim sarajevskim novinama tekst koji govori „Herceg-Bosna, srce naše zemlje, srce vjekovima tišteno“. Pjesnik Musa Ćazim Ćatić, kojeg institucije Bosne i Hercegovine definiraju kao Bošnjaka, napisao je poeziju „Herceg-Bosni“, u kojoj stoji: „Herceg-Bosno, majko moja mila/Sliko raja, slavo srca moga!“ Alija Izetbegović, bošnjački lider, uzviknuo je 1990. godine: „Zajedno čuvajmo ovu našu dragu Herceg-Bosnu!“ Husein Ćišić, još jedan bošnjački autor i partizan, napisao je knjigu „Mostar u Herceg-Bosni“, gdje govori o čarima svog grada.

Herceg-Bosna

Nadalje, Bosna i Hercegovina je zemlja u kojoj živi 500.000 Hrvata, 300.000 manje nego prije rata. Hrvati su jedan od tri konstitutivna naroda u toj zemlji, uz Bošnjake i Srbe. Prema ustavu, ta tri naroda imaju ista građanska i politička prava. Kao takvi, Hrvati imaju puno pravo iskazivati „svoju ljubav“ za ove krajeve („Herceg-Bosno/srce ponosno“). Međutim, budući da je najmanji od njih troje, s 15% od ukupnog stanovništva, Hrvati u Bosni i Hercegovini su diskriminirani. Na primjer, izborni zakon omogućava Bošnjacima, koji čine 50% stanovništva, da biraju hrvatske političke predstavnike. Iz tog razloga bošnjačke elite odbijaju izmjenu izbornog zakona prema odluci Ustavnog suda iz 2016. godine. Dakle, ako moramo govoriti o fašizmu, moramo se prije svega pozabaviti onima koji zanemaruju institucionalnu autonomiju i onemogućuju Hrvatima Bosne i Hercegovine da budu legitimno predstavljeni na svim političkim razinama.

„Lijepa li si“ može se usporediti s više francuskih pjesama, posebno onim koje evociraju „ljepotu“ tradicionalno frankofonskih područja, poput pjesme „Ma cabane au Canada“ („Moja koliba u Kanadi“). Hrvatska pjesma nije militaristička, kao što bi se moglo definirati „Ils n’auront pas l’Alsace et la Lorraine“ („Oni neće nikad imati Alsaz i Lorenu“), „J’irai revoir ma Normandie“ („Vratit ću se vidjeti svoju Normandiju“). Ona je je još manje postkolonijalna, za razliku od „La Petite Tonkinoise“ („Mala Tonkinžaka“) i mnogih drugih koje pjevaju milijuni Francuza. Nijedna novina ne govori o „fašističkim pjesmama“ kad se one sviraju na koncertima i javno pjevaju.

Prema tome, Ivan Rakitić, hrvatski međunarodni nogometaš, koji je rođen u Švicarskoj i odrastao s demokratskim vrijednostima svoje druge zemlje, oglasio se u obranu svog bivšeg suigrača. Vlasnik dvojnog švicarskog i hrvatskog državljanstva, kojeg se uvijek hvali zbog svoje uzornosti na nogometnom terenu i izvan njega, kaže kako je „ovo pjesma draga Hrvatima, jer ona ističe sve ljepote zemlje”. Ovo je ne samo jedini način čitanja „Lijepa li si“ kojeg treba zapamtiti, nego i jedino što je ispravno za ovu pjesmu, koju se smatra drugom hrvatskom državnom himnom, stoji u priopćenju koje potpisuje predsjednik Hrvatskog svjetskog kongresa Vinko Sabljo. 

Za one koji slabije govore hrvatski, evo priopćenje i na francuskom jeziku

 

Accusations honteuses des agences de presse envers Manuel Neuer

Certains journaux suisses et français ont repris les accusations honteuses des agences de presse envers Manuel Neuer qui a été aperçu chantant la chanson croate Lijepa li si (« Que tu es belle »). Le footballeur allemand passait ses vacances en Croatie avec des amis lorsque la vidéo a été filmée. Le gardien champion du monde a été accusé de scander des propos fascistes, à tel point qu’un journal suisse est allé jusqu’à publier un article intitulé « Fausse note de Manuel Neuer en Croatie, il entonne un chant fasciste ».

Les agences de presse ont probablement repris l’information de certains collègues qui depuis une dizaine d’années n’hésitent pas à manipuler cette chanson à des fins politiques. Leur objectif est de propager au monde une image de la Croatie comme étant « fasciste » et « rétrograde », bien que la vérité soit à l’opposé de ces accusations. Les journaux européens devraient revérifier leurs sources afin de ne pas se retrouver dans la situation du journal allemand Bild qui a présenté ses excuses à Manuel Neuer après avoir traduit et compris le texte de la chanson « Que tu es belle ».

La chanson patriotique ne fait qu’énumérer la beauté de la côte Adriatique, des montagnes du Velebit ou encore la richesse naturelle de la Slavonie. Elle est chantée à toutes les occasions, notamment lors d’événements sportifs et est reprise par toutes les personnalités publiques croates. C’était encore le cas en juillet 2018, lorsque les footballeurs ont été accueillis à Zagreb par plus de 500’000 fans pour fêter l’exploit de l’équipe nationale.

Selon l’article d’un journal suisse paru le 13 juillet 2020, dans « ce chant, le chanteur énumère différentes régions croates et fait allusion à «Herceg-Bosnie», éphémère république croate de Bosnie, jamais reconnue sur la scène internationale et dissoute après la signature des accords de Dayton en 1995 ». Les propos de cet article sont faux et injurieux.

En premier lieu, il faut noter que l’Herceg-Bosnie est un nom traditionnel et lyrique utilisé pour nommer la Bosnie-Herzégovine. Cette appellation est également historiquement utilisée à maintes reprises par les artistes Bosniaques (Musulmans) et Serbes (Orthodoxes). En décembre 1943, Skender Kulenovic, écrivain et partisan antifasciste bosniaque, publie dans un journal de Sarajevo un texte faisant allusion à l’« Herceg-Bosnie, cœur de notre pays, cœur opprimé depuis des siècles ». Le poète Musa Cazim Catic, que les institutions de Bosnie-Herzégovine définissent comme Bosniaque, a écrit la poésie « À l’Herceg-Bosnie » où il énonce : « Herceg-Bosnie, ma chère mère/L’image du paradis, la gloire de mon cœur! ». Alija Izetbegovic, leader Bosniaque, a exclamé en 1990 : « gardons ensemble l’Herceg-Bosnie ! ». Husein Cisic, un autre auteur et partisan Bosniaque, écrit le livre « Mostar en Herceg-Bosnie », où il évoque les charmes de sa ville.

En outre, la Bosnie-Herzégovine est un pays où vivent 500’000 Croates, à savoir 300’000 de moins qu’avant la guerre. Les Croates sont un des trois peuples constitutifs du pays, aux côtés des Bosniaques et des Serbes. Selon la constitution, ces trois peuples ont les mêmes droits civiques et politiques. À ce titre, les Croates ont pleinement le droit de chanter « leur amour » pour ces terres (« Herceg-Bosnie/cœur fier »). Toutefois, étant le plus petit des trois, ne représentant que 15% de la population, les Croates sont discriminés. Par exemple, la loi électorale permet aux Bosniaques, représentant le 50% de la population, d’élire les représentants politiques croates. Pour cette raison les élites Bosniaques refusent de modifier la loi électorale selon la décision de la Cour constitutionnelle de 2016. Ainsi, s’il faut parler de fascisme, il faut avant tout s’adresser à ceux qui négligent l’autonomie institutionnelle et empêchent les Croates de Bosnie-Herzégovine d’être représentés légitimement à tous les niveaux politiques.

« Que tu es belle » peut être comparée à de multiples chansons françaises, notamment celles qui évoquent la « beauté » de régions traditionnellement francophones, à l’instar de « Ma cabane au Canada ». La chanson croate n’est pas militariste, comme pourraient l’être définies « Ils n’auront pas l’Alsace et la Lorraine », « J’irai revoir ma Normandie ». Elle est encore moins postcoloniales, contrairement à « La Petite Tonkinoise » et bien d’autres qui sont chantées par millions des Français. Aucun journal ne parle de « chansons fascistes » quand celles-ci sont jouées en concerts et chantées publiquement.

À ce titre, Ivan Rakitic, joueur de football international croate, qui est né en Suisse et a grandi avec les valeurs démocratiques de son pays d’adoption, s’est exprimé pour prendre la défense de son ancien coéquipier. Le détenteur de la double nationalité suisse et croate, qui a toujours été salué pour son exemplarité sur et en dehors des terrains de football, affirme « qu’il s’agit d’une chanson chère aux Croates, car elle met en avant toute la beauté du pays ». C’est non seulement la seule lecture de « Que tu es belle » à retenir, mais également la seule qui est correcte pour cette chanson, considérée comme le second hymne national croate.

Vinko Sabljo, Président du Congrès mondial croate (l’organisation est membre du Conseil économique et social des Nations unies)

Fenix-magazin/SIM/Ivan Matić

Pogledajte drugo

temostat energija potrosnja struje

NJEMAČKA: Grijanje znatno poskupljuje, cijene i do 67 posto više nego prošle godine

Visoke cijene energije uzrokuju ove godine veći porast troškova grijanja nego što je to bio …